ทำบุญสารทไทย ๒๕๖๒

                                       วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

                                              ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์